Allpool asuvad viited neljale erinevale kaardile. Kaardid on loonud Päästjate foorumi kasutajad ja need on kõigile vabaks tarvitamiseks. Andmete kasutamisel viita palun allikale. Informatsiooni kaardi koostamise põhimõtete, tingmärkide jmt kohta leiad foorumist.. Palun teata kaardil leiduvatest vigadest. Vigadest teatamiseks ei ole vaja foorumis registreeruda. Kaardid sisaldavad palju infot ja nende laadimine võtab aega.


Kaartide loomisel on kasutatud Google Maps kaarditarkvara.
Eesti tuletõrje- ja päästekomandode asukohad ja kaugustsoonid.

Eesti kiirabibirgaadide asukohad

Eelneva kahe kaardi summatsioon. Ühel kaardil kuvatakse tuletõrje- ja päästekomandode asukohad ja kaugustsoonid ning kiirabibrigaadide asukohad.

Summatsioonkaardile on lisatud Statistikaameti poolt loodud kaart, millelt on näha elanike arv. Statistikaameti kaart on lingitud siit.